RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem i podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest O.K. Ośrodek Kursów, z siedzibą: ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-000-22-11, REGON: 190602540.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na e-mail: biuro@ok-kursy.pl.pl lub pisemnie na adres: O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Państwo w celu:
 • realizacji łączących nas z Państwem umów, lub do podjęcia działań przed zawarciem tychże umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • realizacji działalności statutowej niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego O.K. Ośrodek Kursów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • wykonania ciążących na O.K. Ośrodek Kursów obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez O.K. Ośrodek Kursów lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Państwa dane osobowe będą udostępniane na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz zainteresowanym podmiotom prywatnym, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw i kodeksów, lub będzie podyktowane ogólnym interesem publicznym oraz podmiotom przetwarzającym udzielającym wsparcia w zakresie IT oraz realizującym usługi prawno-finansowe na rzecz O.K. Ośrodek Kursów.
 2. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umów oraz wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przygotowania i/lub przeprowadzenia przez naszą firmę szkolenia i/lub egzaminu, a po jego zaliczeniu wydania stosownych uprawnień zgodnych z aktualnymi przepisami prawa. W przypadku niepodania danych odbycie kursu/szkolenia i uzyskanie uprawnień, kwalifikacji itp. nie będzie możliwe.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia i przenoszenia, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania naruszeń w świetle przepisów RODO.
 5. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania ani nie są przekazywane do państw trzecich.