Regulamin szkoleń

Regulamin i ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez O.K. Ośrodek Kursów

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy przesłać do Organizatora (O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 588-000-22-11) za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub dokonać zgłoszenia on-line.
 2. Przesłanie zgłoszenia stanowi zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym (Uczestnikiem/Klientem) i oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu/kursie określonych w niniejszym Regulaminie oraz jest zobowiązaniem zapłaty za szkolenie/kurs.
 3. Organizator potwierdza rozpoczęcie szkolenia na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/szkolenia na adres email wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia o którym mowa w pkt. 3, Uczestnik/Klient powinien skontaktować się telefonicznie/mailowo z Organizatorem.
 5. Cena szkolenia/kursu dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych i catering/poczęstunek (o ile oferta nie stanowi inaczej) oraz wydanie zaświadczenia.
 6. Zamawiający (Uczestnik/Klient) po przesłaniu zgłoszenia powinien dokonać płatności w terminie do 4 dni od wysłania zgłoszenia i nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia korzystając z metody płatności oferowanej na portalu szkoleń. Brak terminowej opłaty za szkolenie powoduje anulowanie zgłoszenia. Dane do wykonania przelewu znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu opłaty Organizator wystawi zamawiającemu fakturę dostępną do odbioru w dniu szkolenia lub przesłaną pocztą na adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty szkolenia.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: ALIOR BANK 66 2490 0005 0000 4500 2721 3704 podając w tytule imię i nazwisko uczestnika/uczestników oraz nazwę kursu/szkolenia
 8. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu
 9. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej (e-mail lub faks).
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu Uczestnikowi/Klientowi przysługuje zwrot wpłaty w całości.
 11. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia/kursu mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. W takim przypadku Organizator poinformuje uczestników szkolenia/kursu najpóźniej dwa dni przed planowanym rozpoczęciem.
 13. W przypadku odwołania szkolenia/kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłata zostaje zwrócona  Klientowi/Uczestnikowi w całości.
 14. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikowi w ramach szkolenia/kursu stanowią treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia/kursu lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione.
 15. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie szkolenia/kursu przy pomocy środków audiowizualnych przez Uczestnika, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej.
 16. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia/kursu. Termin ustosunkowania się Organizatora do reklamacji wynosi 7 dni.
 17. Organizator szkoleń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów i Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem szkolenia oraz do przesyłania informacji o działalności Organizatora.
 18. Uczestnicy szkolenia/kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie Organizatora na potrzeby szkolenia/kursu i w celach marketingowych zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1a i 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Z tego tytułu uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych.
 19. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa
 20. Podczas niektórych szkoleń może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa, która może być wykorzystana w ramach działań promocyjnych Organizatora, m.in. umieszczona na serwisie www lub mediach społecznościowych. Uczestnik ma prawo odmówić prezentacji swojego wizerunku.
 21. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 22. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku przystąpieniem oraz udziałem Klienta lub Uczestnika w kursie/szkoleniu strony poddają orzecznictwu Sądu właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.

Regulamin bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w okresie zwalczania epidemii COVID-19

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, trenerom oraz innym osobom zaangażowanym w organizację szkoleń w okresie zwalczania epidemii COVID-19, wprowadzone zostają zasady bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach, które przygotowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w okresie zwalczania epidemii COVID-19 (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez O.K. Ośrodek Kursów, (dalej: „Organizator”) w okresie zwalczania epidemii COVID-19.
 2. Regulamin stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu Szkoleń, dostępnego pod adresem www.ok-kursy.pl

§ 2. Szczególne środki ostrożności

 1. Szkolenia odbywają się w mniejszych grupach zajęciowych (max. 10 uczestników), aby zapewnić między uczestnikami bezpieczną odległość (co najmniej 1.5 m);
 2. Każdy uczestnik, jeśli nie posiada własnej, otrzymuje od Organizatora jednorazową maseczkę;
 3. Przy wejściu do obiektu, w którym odbywa się szkolenie oraz we wszystkich salach szkoleniowych dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk;
 4. Sale szkoleniowe są regularnie wietrzone;

§ 3. Obowiązki uczestnika szkolenia

Zachowaj dystans

 1. Ogranicz do minimum bezpośredni kontakt z innymi uczestnikami oraz trenerem, w tym w szczególności unikaj podawania ręki na przywitanie lub pożegnanie;
 2. Zachowaj bezpieczną odległość (co najmniej 1.5 m) od innych uczestników oraz trenera;

Zadbaj o higienę dłoni

 1. Używaj płynu do dezynfekcji rąk zawsze, gdy:
  1. wchodzisz do obiektu, w którym odbywa się szkolenie,
  2. wchodzisz do sali szkoleniowej;
 2. Myj dłonie przy użyciu mydła oraz zgodnie z instrukcją umieszczoną w sanitariatach;
 3. Korzystaj z rękawiczek jednorazowych w czasie zajęć praktycznych wymagających korzystania z artykułów biurowych (np. markerów, tablic, flipchartów), przeznaczonych do wspólnego użytku.

Zakrywaj usta i nos

 1. Gdy przebywasz w pomieszczeniach wspólnych obiektu, w którym odbywa się szkolenie (np. w windach, na korytarzach, w toaletach), zakrywaj usta i nos przy użyciu maseczki, którą otrzymałeś przy wejściu;
 2. Zakryj usta i nos podczas kaszlu oraz kichania;

Informuj o złym samopoczuciu

 1. Jeżeli w trakcie szkolenia źle się poczujesz i stwierdzisz u siebie objawy COVID-19 (tj. duszności i problemy z oddychaniem, kaszel lub gorączkę), niezwłocznie poinformuj o tym osobę prowadzącą szkolenie oraz postępuj zgodnie z wydawanymi przez tę osobę poleceniami.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Szkoleń, dostępnego pod adresem www.ok-kursy.pl
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.