Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – fundusz, z którego można pozyskać środki na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Budżet KFS w 2024 roku to kwota ponad 294 383 tysięcy złotych podzielona w następujący sposób:

 1. kwota 2 941 tys. zł, czyli ok. 1% środków KFS, została przeznaczona na działania określone w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 ustawy i podzielona na 17 równych części pomiędzy urząd obsługujący Ministra właściwego do spraw pracy tj. MRiPS oraz 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy
 2. pozostała kwota 291 442 tys. zł, została przeznaczona na działania Powiatowych Urzędów Pracy, z czego:
  • ok. 80%, tj. kwota 233 154 tys. zł będzie wydatkowana zgodnie z priorytetami Ministra właściwego do spraw pracy (tzw. limit podstawowy);
  • ok. 20%, tj. kwota 58 288 tys. zł stanowiąca tzw. rezerwę KFS będzie wydatkowana zgodne z priorytetami zaproponowanymi przez Radę Rynku Pracy.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu dofinansowania do naszych szkoleń i kursów. Pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.
O.K. Ośrodek Kursów spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach KFS:

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Instytucji oraz ustawą MEN,
 • posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 – potwierdzający jakość organizowanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

 • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
 • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli kwota 233 154 tys. zł

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli kwota 58 288 tys. zł:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Krok po kroku

 1. Skontaktuj się z naszym doradcą
 2. Pomożemy Ci określić potrzeby szkoleniowe i wybrać indywidualną ofertę szkoleniową „szytą na miarę”
 3. Pomożemy Ci przygotować wniosek o uzyskanie dotacji
 4. Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru
 5. Po rozpatrzeniu wniosku pracownicy PUP przedstawiają decyzję co do wysokości dotacji
 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji następuje realizacja szkolenia w dogodnym dla Państwa terminie i rozliczenie dotacji

Jeżeli chcecie Państwo, żebyśmy pomogli w uzyskaniu dofinansowania prosimy o zgłoszenie mailem na adres: szkolenia@ok-kursy.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu, nazwy instytucji (firmy), adresu oraz wskazanie pod jaki powiatowy urząd pracy Państwo podlegacie a także podania ilości zatrudnionych pracowników oraz wskazanie kursu lub szkolenia, którym są Państwo zainteresowani.

Dane kontaktowe

kom. 501 135 108
tel. 58 672 24 39
e-mail: szkolenia@ok-kursy.pl