Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – fundusz, z którego można pozyskać środki na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Budżet KFS w 2022 roku to kwota ponad 224 081 tysięcy złotych podzielona w następujący sposób:

 1. kwota 2 224 tys. zł, czyli ok. 1% środków KFS, została przeznaczona na działania określone w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 ustawy i podzielona na 17 równych części pomiędzy urząd obsługujący Ministra właściwego do spraw pracy tj. MRPiT oraz 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy
 2. pozostała kwota 221 837 tys. zł, została przeznaczona na działania Powiatowych Urzędów Pracy, z czego:
   • 80%, tj. kwota 177 469 tys. zł będzie wydatkowana zgodnie z priorytetami Ministra właściwego do spraw pracy (tzw. limit podstawowy);
   • 20%, tj. kwota 44 367 tys. zł stanowiąca tzw. rezerwę KFS będzie wydatkowana zgodne z priorytetami zaproponowanymi przez Radę Rynku Pracy.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu dofinansowania do naszych szkoleń i kursów. Pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

O.K. Ośrodek Kursów spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach KFS:

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Instytucji oraz ustawą MEN,
 • posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 – potwierdzający jakość organizowanych szkoleń.

 

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

 • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
 • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w przeciągu 3 lat.

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

KFS priorytety tzw. „puli ministra” czyli kwota 177 469 tys. zł:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej
  sytuacji rynkowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz
  podnoszenie kompetencji cyfrowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS czyli kwota 44 367 tys. zł:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców

 

Krok po kroku

 1. Skontaktuj się z naszym doradcą
 2. Pomożemy Ci określić potrzeby szkoleniowe i wybrać indywidualną ofertę szkoleniową „szytą na miarę”
 3. Pomożemy Ci przygotować wniosek o uzyskanie dotacji
 4. Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru
 5. Po rozpatrzeniu wniosku pracownicy PUP przedstawiają decyzję co do wysokości dotacji
 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji następuje realizacja szkolenia w dogodnym dla Państwa terminie i rozliczenie dotacji

Jeżeli chcecie Państwo, żebyśmy pomogli w uzyskaniu dofinansowania prosimy o zgłoszenie mailem na adres: szkolenia@ok-kursy.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu, nazwy instytucji (firmy), adresu oraz wskazanie pod jaki powiatowy urząd pracy Państwo podlegacie a także podania ilości zatrudnionych pracowników oraz wskazanie kursu lub szkolenia, którym są Państwo zainteresowani.

Zachęcamy do korzystania z naszych szkoleń

Kontakt:

tel. 58 672-24-39,
kom. 501 135 108,
e-mail: szkolenia@ok-kursy.pl