EGZAMINY UDT

Zgłoszenie na egzamin można przysyłać na załączonym formularzu: zgłoszenie udziału w egzaminie, do oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzany egzamin. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu  oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń, w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Certyfikat OZE

Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnych źródeł energii. Posiadanie niniejszego certyfikatu jest częstym wymogiem dla instalatora przy instalacjach OZE dofinansowanych ze środków publicznych. Przy pozostałych instalacjach certyfikat jest dodatkowym uprawnieniem i może podnieść wiarygodność osoby dokonującej montażu mikro oraz małych instalacji. Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań. Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań, które Urząd Dozoru Technicznego rozdziela na dwie grupy:

 1. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,
 2. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

Grupa I

Aby uzyskać certyfikat, instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

 1. posiada:
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
  • udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
  • świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w odpowiednich przepisach wykonawczych, lub
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;
 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;
 3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;
 4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Grupa II

Instalatorzy zaliczający się do grupy II mogą uzyskać certyfikat bez odbycia szkolenia i bez przystępowania do egzaminu, po spełnieniu warunków podanych w art. 136 ust. 4 ustawy, tzn. muszą posiadać:

 1. dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Wniosek o wydanie certyfikatu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Wypełniony wniosek można wysłać drogą w pełni elektroniczną, korzystając z portalu e-UDT, pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną przez ePUAP (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP) lub złożyć osobiście. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt na stronie UDT. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa powyżej. Szczegóły dotyczące poświadczania kopii za zgodność z oryginałem opisane są w kolejnych zakładkach.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody albo odmowie ujawnienia w rejestrze certyfikowanych instalatorów informacji dotyczących miejsca pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora.
 3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu”.
 4. Potwierdzenie wniesienia na rachunek bankowy opłaty za wydanie certyfikatu.

Terminy egzaminów UDT

Zakres egzaminu
Termin egzaminu
Miejsce egzaminu

Systemy fotowoltaiczne (PV)

Uwaga! Brak miejsc

12.01.2021 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Systemy fotowoltaiczne (PV)

19.01.2021 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

Pompy ciepła (HP)

21.01.2021 r.
godz. 11.00

Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

Systemy fotowoltaiczne (PV)

26.01.2021 r.
godz. 11.00

Hotel, ul. 3-go Maja 31, 70-215 Szczecin

Systemy fotowoltaiczne (PV)

28.01.2021 r.
godz. 11.00

Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

Systemy fotowoltaiczne (PV)

Uwaga! Brak miejsc

29.01.2021 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Systemy fotowoltaiczne (PV)

02.02.2021 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Bydgoszczy, ul. Kamienna 76, 85-726 Bydgoszcz

Pompy ciepła (HP)

03.02.2021 r.
godz. 11.00

Ośrodek Wypoczynkowy „Bursztyn”, ul. Falowa 8, Gdańsk Sobieszewo

Systemy fotowoltaiczne (PV)

09.02.2021 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Systemy fotowoltaiczne (PV)

16.02.2021 r.
godz. 11.00

Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa

Systemy fotowoltaiczne (PV)

23.02.2021 r.
godz. 11.00

Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

Systemy fotowoltaiczne (PV)

23.02.2021 r.
godz. 11.00

Hotel, ul. 3-go Maja 31, 70-215 Szczecin

Systemy fotowoltaiczne (PV)

26.02.2021 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Systemy fotowoltaiczne (PV)

26.02.2021 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Call Now Button