Szkolenia dofinansowane
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – fundusz, z którego można pozyskać środki na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Budżet KFS w 2020 roku to ponad 195 mln złotych w podziale na 16 województw. 

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu dofinansowania do naszych szkoleń i kursów. Pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

O.K. Ośrodek Kursów spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach KFS:

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Instytucji oraz ustawą MEN,
 • posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 – potwierdzający jakość organizowanych szkoleń.

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

O dofinansowanie szkolenia z KFS 2020 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (Baza Usług Rozwojowych PARP).

Jaka jest wysokość dofinansowania na kształcenie pracodawców
i pracowników?

 • Mikroprzedsiębiorstwa ( firma do 10 osób)– 100%
 • Małe, średnie, duże przedsiębiorstwa – 80%

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020

Priorytety tzw. „puli ministra” czyli kwota ponad 195 mln zł:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Krok po kroku

 1. Skontaktuj się z naszym doradcą
 2. Pomożemy Ci określić  potrzeby szkoleniowe i wybrać indywidualną ofertę szkoleniową „szytą na miarę”
 3. Pomożemy Ci przygotować wniosek o uzyskanie dotacji
 4. Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru
 5. Po rozpatrzeniu wniosku pracownicy PUP przedstawiają decyzję co do wysokości dotacji
 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji następuje realizacja szkolenia w dogodnym dla Państwa terminie i rozliczenie dotacji

Jeżeli chcecie Państwo, żebyśmy pomogli w uzyskaniu dofinansowania prosimy o zgłoszenie mailem na adres: szkolenia@ok-kursy.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu, nazwy instytucji (firmy), adresu oraz wskazanie pod jaki powiatowy urząd pracy Państwo podlegacie a także podania ilości zatrudnionych pracowników oraz wskazanie kursu lub szkolenia, którym są Państwo zainteresowani.

Zachęcamy do korzystania z naszych szkoleń

Kontakt:
tel. 58 672-24-39,
kom. 501 135 108,
e-mail: szkolenia@ok-kursy.pl

Call Now Button