Szkolenia dofinansowane
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – fundusz, z którego można pozyskać środki na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Budżet KFS w 2021 roku to kwota ponad 259 406 tysięcy złotych podzielona w następujący sposób:

 1. kwota 2 601 tys. zł, czyli ok. 1% środków KFS, została przeznaczona na działania określone w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 ustawy i podzielona na 17 równych części pomiędzy urząd obsługujący Ministra właściwego do spraw pracy tj. MRPiT oraz 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy
 2. pozostała kwota 256 805 tys. zł, została przeznaczona na działania Powiatowych Urzędów Pracy, z czego:
  • 80%, tj. kwota 205 444 tys. zł będzie wydatkowana zgodnie z priorytetami Ministra właściwego do spraw pracy (tzw. limit podstawowy);
  • 20%, tj. kwota 51 361 tys. zł stanowiąca tzw. rezerwę KFS będzie wydatkowana zgodne z priorytetami zaproponowanymi przez Radę Rynku Pracy.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu dofinansowania do naszych szkoleń i kursów. Pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

O.K. Ośrodek Kursów spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach KFS:

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Instytucji oraz ustawą MEN,
 • posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 – potwierdzający jakość organizowanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2021 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (Baza Usług Rozwojowych PARP).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

KFS priorytety tzw. „puli ministra” czyli kwota 205 444 zł:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Krok po kroku

 1. Skontaktuj się z naszym doradcą
 2. Pomożemy Ci określić potrzeby szkoleniowe i wybrać indywidualną ofertę szkoleniową „szytą na miarę”
 3. Pomożemy Ci przygotować wniosek o uzyskanie dotacji
 4. Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru
 5. Po rozpatrzeniu wniosku pracownicy PUP przedstawiają decyzję co do wysokości dotacji
 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji następuje realizacja szkolenia w dogodnym dla Państwa terminie i rozliczenie dotacji

Jeżeli chcecie Państwo, żebyśmy pomogli w uzyskaniu dofinansowania prosimy o zgłoszenie mailem na adres: szkolenia@ok-kursy.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu, nazwy instytucji (firmy), adresu oraz wskazanie pod jaki powiatowy urząd pracy Państwo podlegacie a także podania ilości zatrudnionych pracowników oraz wskazanie kursu lub szkolenia, którym są Państwo zainteresowani.

Zachęcamy do korzystania z naszych szkoleń

Kontakt:

tel. 58 672-24-39,

kom. 501 135 108,

e-mail: szkolenia@ok-kursy.pl

Call Now Button